Jak dołączyć do PKKR AmoFeles

Poniżej  w przystępny sposób opisujemy procedurę rejestracji w naszym Klubie.

W razie  niejasności  lub jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego zanim zostaną złożone dokumenty.

Aby zostać naszym członkiem:

1. Pobierz z linku poniżej, wypełnij (pamiętaj aby zrobić to w sposób czytelny pismem drukowanym lub maszynowym) i własnoręcznie podpisz niebieskim długopisem.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Uwaga: Każda osoba musi wypełnić i podpisać osobny druk deklaracji członkowskiej, (w przypadku gdy przystępujesz do klubu z drugą osoba: mężem, siostrą, itp.)

2. Skan deklaracji członkowskiej wyślij na adres mailowy: info@amofeles.pl

3. Zanim podejmiesz następne kroki poczekaj na pozytywną decyzję Zarządu o możliwości przystąpienia do PKKR AmoFeles (otrzymasz ją drogą mailową) 

4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji na adres klubu wyślij pocztą następujące dokumenty (dokumenty wysyłamy listem poleconym za potwierdzenie- żółta karteczka):

  • wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską (pamiętaj aby złożyć podpis w każdym z   wymaganych miejsc);
  • wypełnione i podpisane ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO FPL


UWAGA: Identycznie jak w przypadku deklaracji wypełniamy osobny druk dla każdej osoby

  • kserokopię rodowodów swoich kotów jeśli zostały wydane przez FPL lub oryginały wraz z wypełnionym WNIOSKIEM O NOSTRYFIKACJĘ (pdf / doc) w przypadku rodowodów nie wydanych przez FPL. (oryginały nostryfikowanych rodowodów odsyłane są do właściciela listem poleconym priorytetowym)
  • zakładając nowa hodowlę możesz od razu dołączyć WNIOSEK O REJESTRACJĘ PRZYDOMKA HODOWLANEGO (pdf / doc)
  • wpłać na konto klubu składkę członkowską i opłaty za pozostałe dokumenty zgodnie z cennikiem, a kopię wykonania przelewu lub wpłaty koniecznie dołącz do dokumentów.

Adres klubu:

 

PKKR AmoFeles

Ul. Ostrowska 355

61-312 Poznań

Nowy członek PKKR Amofeles otrzymuje maila z linkiem aktywującym dostęp do strefy klubowicza.
Obowiązkiem nowego członka jest aktywowanie dostępu i sprawdzenie czy wszystkie dane osobowe oraz dane zarejestrowanych kotów są poprawne.

Nowy członek przystępujący do stowarzyszenia od:

 1 kwietnia do 30 czerwca opłaca 75% opłaty członkowskiej tj.75zł
 1 lipca  do 30 września opłaca 50% opłaty członkowskiej tj.50zł
 1 października  opłaca 25% opłaty członkowskiej tj.25zł

W następnym roku kalendarzowym członek klubu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty członkowskiej do dnia 31 stycznia b.r. zgodnie ze statutem PKKR AmoFeles.

W przypadku gdy na konto klubu wpłynie opłata za składkę członkowską i/lub opłaty za dokumenty hodowlane bez uzyskania pozytywnej decyzji w sprawie przystąpienia do PKKR AmoFeles wpłacona kwota zostanie zwrócona pomniejszona o koszty manipulacyjne w wysokości 20 zł.